Văn bản theo chủ đề: Tư vấn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 NĐ 22/2020/NĐ-CP 23/02/2020 Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài
2 NĐ 91/2019/NĐ-CP 18/11/2019 Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
3 09/2009/NĐ-CP 24/03/2009 Nghị định 09/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
4 242/2009/TT-BTC 04/02/2009 Thông tư 242/2009/TT-BTC hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác kèm theo Nghị định 09/2009/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
5 30/2004/QH11 02/12/2004 Luật xuất bản năm 2004
6 111/2005/NĐ-CP 25/08/2005 Nghị định 111/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật xuất bản
7 11/2009/NĐ-CP 09/02/2009 Nghị định 11/2009/NĐ-CP sửa đổi nghị định 111/2005/NĐ-CP
8 02/2010/TT-BTTTT 14/03/2010 Thông tư 02/2010/TT-BTTTT hướng dẫn Quy định của Luật xuất bản
9 55/2013/NĐ-CP 21/05/2013 Nghị định 55/2013/NĐ-CP quy định về cấp phép hoạt động, ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại Lao động
10 43/2013/QĐ-UBND 14/10/2013 Quyết định 43/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về quản lý nhà nước đối với cụm Công nghiệp trên địa bàn Hà Nội
11 87/2010/NĐ-CP 12/08/2010 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
12 209/2013/NĐ-CP 17/12/2013 Nghị định 209-2013-NĐ-CP ngày 18/12/2013 hướng dẫn Luật thuế Giá trị gia tăng
13 222/2013/NĐ-CP 30/12/2013 Nghị định số 222/NĐ-CP ngày 31/12/2013 về thanh toán bằng tiền mặt
14 01/2014/NĐ-CP 02/01/2014 Nghị định số 01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
15 194/2013/NĐ-CP 20/11/2013 Nghị định số 194/2013/NĐ-CP về việc đăng ký lại,chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
16 194/2013/TT-BTC 16/12/2013 Thông tư 194/2013/TT-BTC ngày 17/12/2013 hướng dẫn tái cơ cấu Doanh nghiệp vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa
17 6982/QĐ-UBND 18/11/2013 Quy định về cơ chế một cửa liên thông đối với thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất tại sở tài nguyên môi trường hà nội
18 LTTCN 31/12/2008 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007
19 TBVMT 31/12/2008 Luật thuế bảo vệ môi trường 2010
20 LTTN 30/06/2010 Luật thuế tài nguyên
21 85/2007/NĐ-CP 30/06/2007 Nghị định 85/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật quản lý thuế
22 80/2012/TT-BTC 30/06/2012 Thông tư 80/2012/TT-BTC về đăng ký thuế
23 13/2003/QH11  25/11/2003 Luật đất đai 2003
24 03/2007/TT-BLĐTBXH 21/12/2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
25 45/2013/QH13 28/11/2013 Luật đất đai số 45/2013/QH13
26 Điều 126 31/08/2009 Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của luật nhà ở và điều 121 của luật đất đaI
27 190/2007/NĐ-CP 27/12/2007 Nghị định 190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
28 181/2004/NĐ-CP 28/10/2004 Nghị Định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
29 43/2014/NĐ-CP 14/05/2014 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai
30 152/2006/NĐ-CP 21/12/2006 Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
31 119/2014/TT-BTC 24/08/2014 Thông tư 119/2014/TT_BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT_BTC ngày 06/11/2013, ... của Bộ Tài Chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.
32 01/2005/TT-BTNMT 12/04/2005 Thông 01/2005/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai
33 127/2008/NĐ-CP 11/12/2008 Nghị định 127/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
34 17/2006/NĐ-CP 26/01/2006 Nghị định 17/2006/NĐ-CP sửa đổi các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
35 71/2006/QH 11 28/06/2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo hiểm xã hội.
36 91/2014/NĐ-CP 30/09/2014 Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế
37 105/2009/NĐ-CP 10/11/2009 Nghị Định 105/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
38 44/2003/NĐ-CP 08/05/2003 Nghị định Số 44/2003/NĐ-CP về hợp đồng lao động
39 39/2012/TT-BCT 19/12/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2012/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU
40 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 17/06/2012 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.
41 16/2010/TT-BTNMT 14/10/2010 Thông tư 16/2010/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
42 35/2006/NĐ- CP 30/03/2016 Quy định chung về nhượng quyền thương mại
43 66/2008/NĐ-CP 19/06/2008 Nghị định 66/2008/NĐ-CP về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 20/06/2008 về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
44 102/2010/NĐ-CP 18/10/2015 Nghị định 102/2010/NĐ-CP về hướng dẫn luật doanh nghiệp
45 13/2008/TT-BXD 14/10/2007 Thông tư 13/2008/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản do Bộ xây dựng ban hành
46 01/2015/QĐ-UBND 18/01/2015 Quyết định Số 01/2015/QĐ- UBND Về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh Karaoke trên đại bàn thành phố
47 Số: 61/2013/NĐ-CP 24/06/2013 Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 ban hành quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả, công khai thông tin với Doanh nghiệp có vốn Nhà nước
48 90/2011/NĐ-CP 19/06/2008 Nghị đinh 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
49 24/2009/TT-BXD 26/02/2009 Thông tư 24/2009/TT-BXD thi hành Nghị định 23/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và côn
50 68/2014/QH13 25/11/2014 Luật Doanh nghiệp 2014
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây