09/04/2019  |  984
Một số chỉ dẫn tiếng anh trong luật đất đai
Chỉ dẫn tiếng anh trong luật đất đai
Glossary of the 2013 Land Law
 
TIẾNG VIỆT ENGLISH
B
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất Current land use map
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Land use master plan map
Bảng giá đất Land price table
C
Chi phí đầu tư vào đất còn lại Remaining land investment costs
Cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm Lease of land with annual rental payment
Cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê Lease of land with one-off rental payment for the entire lease period
Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện Transfer or donate land use rights under certain conditions
Cơ quan quản lý đất đai Land administration agencies
Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo Religious institutions, including pagodas, churches, oratories, chancels, monasteries, abbeys, religious schools, head offices of religious organizations, and other religious institutions
Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán hoặc có chung dòng họ Communities, including Vietnamese communities residing in the same villages, street quarters and similar residential areas sharing the same customs and practices or the same family lines
Công trình công cộng, gồm công trình đường giao thông, cầu, cống, vỉa hè, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống công trình thủy lợi, đê, đập; quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm Public facilities, including roads, bridges, culverts, sidewalks, water supply and drainage systems, irrigation systems, dikes and dams; squares, statues and monuments, and memorial stela
D
Đăng ký biến động Change registration
Đất bãi bồi ven sông, ven biển Riparian and coastal alluvial land
Đất chưa giao, đất chưa cho thuê tại địa phương Land that has not been allocated or leased in the locality
Đất chưa sử dụng tại các đảo chưa có người ở thuộc địa phương Unused land on uninhabited islands in the locality
Đất có mặt nước chuyên dùng Land with special-use water surface
Đất có mặt nước của các sông Land with water surface of rivers
Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Land used by religious institutions
Đất để xây dựng công trình ngầm Land for construction of underground facilities
Đất làm muối Land for salt production
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa tang Land used for cemeteries, graveyards, funeral service centers and cremation centers
Đất nông nghiệp Agricultural land
Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh Other agricultural land, including land used to build greenhouses and other building types for cultivation purposes, including farming not directly on the land, or to build breeding facilities for cattle, poultry and other animals as permitted by law; land for cultivation, breeding and aquaculture for the purpose of learning, research or experimentation; land for planting and nursing seedlings and breeders, and land for growing flowers and ornamental plants
 
Đất nuôi trồng thủy sản Land for aquaculture
Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị Residential land, including rural residential land and urban residential land
Đất phi nông nghiệp Non-agricultural land
Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở Other non-agricultural land, including land for motels, tents and camps for workers in production units; land for warehouses and houses to store agricultural products, plant protection drugs, fertilizers, machinery and tools for agricultural use, and land for other buildings of land users which are used for non-commercial purposes and not attached to residential land
Đất rừng đặc dụng Land for special-use forests
Đất rừng phòng hộ Land for protection forests
Đất rừng sản xuất Land for production forests
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm Land for non-agricultural production and business, including land for industrial parks, industrial clusters, export processing zones; land for trading and service; land of non-agricultural production units; land used for mining activities; and land for production of building materials, and pottery
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng Land with rivers, streams, canals, springs and special-use water surface  
Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác Land used for public purposes, including land used for transport (including airports, airfields, inland waterway ports, maritime ports, rail system, road system and other transport facilities); irrigation; land with historical-cultural relics or scenic spots; land for community activities or public entertainment and recreation; land for energy facilities; land for post and telecommunications facilities; land for markets; land for waste dumping and treatment, and land for other public facilities
Đất sử dụng vào mục đích công cộng, Land used for public purposes,
Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh Land for national defense or security purposes
Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác Land for cultivation of annual crops, including paddy land and land for cultivation of other annual crops
Đất trồng cây lâu năm Land for cultivation of perennial trees
Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác Land for construction of non-business facilities, including land for construction of offices of non-business units; land for construction of cultural, social, health, education and training, physical training and sports, science and technology, and diplomatic facilities and other non-business facilities
Đất xây dựng trụ sở cơ quan Land for construction of offices
Địa giới hành chính Administrative boundaries
Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm Investigation, survey, measurement and inventory
Đo đạc, lập bản đồ địa chính Survey for the establishment of cadastral maps
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư Foreign-invested enterprises, including 100% foreign-invested enterprises, joint- venture enterprises, Vietnamese enterprises in which foreign investors purchase shares, merge or acquire in accordance with investment law
Đơn giá thuê đất Unit price for land lease
G
Giao đất có/không thu tiền sử dụng đất Allocation of land with/without land use levy
Giao đất không thu tiền sử dụng đất Allocation of land without land use levy
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Certificate of land use rights and ownership of houses and other land-attached assets
H
Hạn mức giao đất nông nghiệp Allocation quota for agricultural land
Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp Quota for acquisition of agricultural land use rights
Hạn mức sử dụng đất gồm hạn mức  giao đất nông nghiệp, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp Land use quotas, including allocation quotas for agricultural land, allocation quotas for residential land, recognizaition quotas for residential land, and quotas for acquisition of agricultural land use rights
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp Household or individual directly engaged in agricultural production
Hồ sơ địa chính Cadastal records
Hồ sơ địa giới hành chính Administrative boundary records
K
Không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh Causing no harm to the legitimate interests of adjacent land users
Khung giá đất Land price bracket
L
Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Consultations with the public on land use master plans and plans 
M
Mốc địa giới Boundary landmarks
N
Người có chung quyền sử dụng đất hoặc người đại diện cho nhóm người có chung quyền sử dụng đất Person who shares, or represents a group sharing, land use rights, is responsible for the use of that land
Nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất Houses associated with land use rights
Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng Unused land, including land of types for which land use purposes have not been determined yet
P
Phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại Added value from land which does not originate from land user’s investment
 
Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Strictly protected zones
Phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng Ecological rehabilitation zones in special-use forests
 
Phân lô Dividing land parcels
Q
Quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Limited use rights on the adjacent land parcel
Quyết định kiểm đếm bắt buộc Decision on compulsory inventory
S
Sử dụng đất có thời hạn Definite land use term
Sử dụng đất ổn định lâu dài Long and stable land use term
T
Thửa đất Land parcel
Tiền sử dụng đất Land use levy
Tiền thuê đất Land rental
Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất Organizations with functions of consultancy on land price determination
Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Foreign organizations with diplomatic functions
Tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính  Self-financed public non-business units
 
 
 

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây