13/01/2017  |  1172
Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần hoặc ngược lại. Thủ tục chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần (sau đây gọi là Công ty được chuyển đổi) thành Công ty Cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là Công ty chuyển đổi) được quy định như sau:
1. Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định chuyển đổi và Điều lệ Công ty chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty được chuyển đổi; tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, Cổ phần, trái phiếu của Công ty được chuyển đổi thành tài sản, Cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của Công ty chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi;
 

2. Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

3. Việc đăng ký kinh doanh của Công ty chuyển đổi được tiến hành theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chuyển đổi.

Sau khi đăng ký kinh doanh, Công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; Công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty được chuyển đổi.

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây